เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร
Ecofactory

ยินดีต้อนรับสู่ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Welcome to Eco Factory

จากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และกำหนดให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปี พ.ศ. 2561 สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมทั้งในมิติกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ การบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นให้โรงงานมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มคุณค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดและประการสำคัญคือ มีความเกื้อกูลกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ ทั้งนี้ การพัฒนาภาคอุตสาห กรรม ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ให้มีการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะเป็นกลไกลสำคัญ ในการเติมเต็มความยั่งยืนให้แก่พื้นที่ ภายใต้แนวคิดการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ คุ่อุตสาหกรรม”

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)


We’re Eco Factory

Scroll to Top