เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

ขั้นตอนและตารางประชุม


ตารางการประชุมพิจารณาให้การรับรอง

ครั้งที่

วันประชุมรับรองฯ

เวลา

กำหนดส่งใบสมัคร

กำหนดการชำระเงิน

กำหนดส่งเอกสาร

7 - 1/2562

5 มี.ค. 2562

09:00-12:00 น. 4 ก.พ. 2562 26 ก.พ. 2562 19 ก.พ. 2562

8 - 2/2562

4 มิ.ย. 2562

09:00-12:00 น. 6 พ.ค. 2562 28 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562

9 - 3/2562

27 ส.ค. 2562

09:00-12:00 น. 26 ก.ค. 2562 20 ส.ค. 2562 13 ส.ค. 2562

10 - 4/2562

3 ธ.ค. 2562

09:00-12:00 น. 4 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562

Scroll to Top