เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

ขั้นตอนและตารางประชุม


ตารางการประชุมพิจารณาให้การรับรอง

ครั้งที่

วันประชุมรับรองฯ

เวลา

กำหนดส่งใบสมัคร

กำหนดการชำระเงิน

กำหนดส่งเอกสาร

11 - 1/2563

10 มี.ค. 2563

09:00-12:00 น. 10 ก.พ. 2563 3 มี.ค. 2563 20 ก.พ. 2563

12 - 2/2563

9 มิ.ย. 2563

09:00-12:00 น. 8 พ.ค. 2563 2 มิ.ย. 2563 21 พ.ค. 2563

13 - 3/2563

1 ก.ย. 2563

09:00-12:00 น. 3 ส.ค. 2563 24 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2563

14 - 4/2563

8 ธ.ค. 2563

09:00-12:00 น. 9 พ.ย. 2563 1 ธ.ค. 2563 19 พ.ย. 2563

Scroll to Top