คุณลักษณะที่สำคัญของ Eco Factory 
เกณฑ์โรงงานเชิงนิเวศ