ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย - Eco Factory for Waste Processor

ใบสมัครขอขึ้นทะเบียน Eco Factory-(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf

Self Audit Report (ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf

Self survillence Audit Report (ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf

ฟอร์มการคำนวณ Eco efficiency (ข้อกำหนดปรับปรุงครั้งที่ 1).xlsx

ใบรับรองผลการตรวจประเมิน Eco Factory (ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf

แบบฟอร์มรายงานการตรวจประเมิน (Audit Report) (ข้อกำหนดฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf

ข้อกำหนดโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1-Requirements (110164).pdf

Executive Summary (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).pptx