ค้นหาข้อมูลรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

ลำดับ ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ประเภทอุตสาหกรรม สถานะใบรับรอง
51. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-5/2549-ญหอ.
134/2561
เลขที่ 8 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
52. "บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์และเอทธิลีนไกลคอล) "
น.42(1)-3/2547-ญหอ.
135/2561
เลขที่ 9 ซอย จี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
53. บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (โรงงานผลิตเอทานอลเอมีน)
น.42(1)-1/2550-นหอ.
136/2561
เลขที่ 9 ซอย จี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฏร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
54. บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด
น.42(1)-4/2536-ญนพ.
137/2561
เลขที่ 8 ถนนไอ-สิบ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
55. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4
น.42(1)-14/2537-ญนพ.
138/2561
เลขที่ 4 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
56. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5
น.42(1)-4/2549-ญอล.
139/2561
เลขที่ 98/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม อาร์ไอแอล
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
57. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6
น.49-1/2536-ญนพ.
140/2561
เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
กลั่นน้ำมัน ครั้งแรก
58. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 7
3-89-1/33รย
141/2561
เลขที่ 19 ถนนโรงปุ๋ย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ก๊าซอุตสาหกรรม ครั้งแรก
59. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 8
น.42(2)-1/2537-ญนพ.
142/2561
เลขที่ 11 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
60. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11
น.42(1)-2/2549-ญผด.
143/2561
เลขที่ 8 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม ผาแดง
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
61. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12
น.42(1)-6/2537-ญนพ.
144/2561
เลขที่ 8 ถนน ไอ-สิบ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
62. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (โรงงานผลิตสารบิสฟีนอล เอ)
น.42(1)-4/2551-ญหอ.
145/2561
เลขที่ 9 ถนนจี-เก้า นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก อาคารควบคุมความปลอดภัย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
63. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (โรงงานผลิตสารฟีนอล)
น.42(1)-2/2548-ญหอ.
146/2561
เลขที่ 9 ถนนจี-เก้า นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก อาคารควบคุมความปลอดภัย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม เหมราชตะวันออก
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
64. บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด
น.89-1/2545-ญนพ.
147/2561
เลขที่ 10 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ก๊าซอุตสาหกรรม ครั้งแรก
65. บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
3-9(2)-4/20นม
148/2561
เลขที่ 120 หมู่ 4 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
พื้นที่ทั่วไป ‒
อาหาร ครั้งแรก
66. บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
3-89-4/53นม
149/2561
เลขที่ 120 หมู่ 4 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
พื้นที่ทั่วไป ‒
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
67. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด
น.13(2)-2/2546-ญนค.
150/2561
เลขที่ 45 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ในนิคม หนองแค
อาหาร ครั้งแรก
68. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด (โรงงานเบอร์ดี้)
น.12(2)-1/2550-ญนค.
151/2561
เลขที่ 49 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ในนิคม หนองแค
อาหาร ครั้งแรก
69. บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
น.42(1)-2/2538-ญนพ.
152/2561
เลขที่ 3 ถนนไอ-เจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
70. บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
น.42(1)-2/2547-ญอซ.
153/2561
เลขที่ 4 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
71. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
น.44-1/2533-ญนพ.
154/2561
เลขที่ 6 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ ครั้งแรก
72. บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
น.42(1)-3/2538-ญนพ.
155/2561
เลขที่ 5/2 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
73. บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด
3-58(1)-6/33ชบ
156/2561
เลขที่ 137/1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3289 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
พื้นที่ทั่วไป ‒
ผลิตกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ครั้งแรก
74. บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (โรงงานหนองแค 1)
3-55-1/39สบ
157/2561
เลขที่ 40 หมู่ที่ 2 ถนนริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
พื้นที่ทั่วไป ‒
ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ครั้งแรก
75. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
น.42(1)-5/2538-ญนพ
158/2561
เลขที่ 4-4/1 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
76. บริษัท แดรี่โฮม จำกัด
จ2-5(1)-1/44นม
159/2561
เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 11 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320
พื้นที่ทั่วไป ‒
อาหาร ครั้งแรก
77. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
3-7(1)-1/20สป
160/2561
"เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ซอยธนากร ถนนพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 "
พื้นที่ทั่วไป ‒
อาหาร ครั้งแรก
78. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
น.88-2/2544-ญทร.
161/2561
เลขที่ 9 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้า ครั้งแรก
79. บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โรงงานพรีคาสท์นวนคร
จ3-58(1)-223/57ปท
162/2561
"เลขที่ 69/5 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 "
พื้นที่ทั่วไป ‒
แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ครั้งแรก
80. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
น.71-5/2540-ญอน.
163/2561
เลขที่ 700/406 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ในนิคม อมตะซิตี้ชลบุรี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งแรก
81. บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
น.89-4/2542-ญนพ.
164/2561
เลขที่ 10 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ก๊าซอุตสาหกรรม ครั้งแรก
82. บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
น.58(1)-1/2539-ญบอ.
091/2560
เลขที่ 144 หมู่ที่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ในนิคม บางปะอิน
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ครั้งแรก
83. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
น.47(1)-1/2546-ญอน.
092/2560
เลขที่ 700/313 นิคมอมตะนคร หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ในนิคม อมตะนคร
เครื่องอุปโภคบริโภค ครั้งแรก
84. บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
น.82-1/2535-ญบว.
093/2560
เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ในนิคม บ้านหว้า
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกส์ ครั้งแรก
85. บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)
น.4(3)-1/2554-นปท.
094/2560
เลขที่ 789/173 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ในนิคม ปิ่นทอง
อาหาร ครั้งแรก
86. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานที่ 5
น.72-1/2544-นนป.
095/2560
เลขที่ 909 ซอย 9 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนพัฒนา 1 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ในนิคม บางปู
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกส์ ครั้งแรก
87. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
น.55-1/2545-ญนค.
096/2560
เลขที่ 61 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ในนิคม หนองแค
ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ครั้งแรก
88. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
น.15(1)-1/2551-ญอต.
097/2560
เลขที่ 7/279 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ซอยพรประภา ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ในนิคม อมตะซิตี้
อาหาร ครั้งแรก
89. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
น.71-1/2519-ญนช.
098/2560
เลขที่ 111 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 54 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
ในนิคม บางชัน
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกส์ ครั้งแรก
90. บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
น.87(5)-1/2545-นนส.
099/2560
เลขที่ 39/73 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถนนพระราม2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ในนิคม สมุทรสาคร
สิ่งพิมพ์ ครั้งแรก
91. บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
น.71-2/2533-ญนฉ.
100/2560
เลขที่ 87/10 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ในนิคม แหลมฉบัง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกส์ ครั้งแรก
92. บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
น.15(1)-1/2540-ญนจ.
101/2560
เลขที่ 79/1 หมู่ที่ 1 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66220
ในนิคม พิจิตร
อาหาร ครั้งแรก
93. บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
3-22(1)-4/34นฐ
102/2560
เลขที่ 35/8 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
พื้นที่ทั่วไป ‒
สิ่งทอ ครั้งแรก
94. บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
น.64(12)-3/2545-ญบว.
219/2562
เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ในนิคม ไฮเทค (บ้านหว้า)
ผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ ครั้งแรก
95. บริษัท เจเอสอาร์ บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด
น.42(1)-3/2554-ญนพ.
220/2562
เลขที่ 8/1 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ปิโตรเคมีและยางสังเคราะห์ ครั้งแรก
96. บริษัท ชิน-เอทซุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
น.42(1)-5/2545-ญอซ.
221/2562
เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
97. บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
น.44-2/2542-ญนพ.
222/2562
เลขที่ 5/1 ถนนไอ-เจ็ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ในนิคม มาบตาพุด
ยางเรซินสังเคราะห์ ครั้งแรก
98. บริษัท โมเดอร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด
3-42(1)-2/34ชบ
223/2562
เลขที่ 688/3 หมู่ที่ 1 ถนนชลบุรี-แกลง ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
พื้นที่ทั่วไป ‒
สีย้อมและเคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
99. บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
น.70-3/2550-ญอน.
224/2562
เลขที่ 700/867 หมู่ที่ 3 ถนนเทพรัตน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ในนิคม อมตะซิตี้ ชลบุรี
ผลิต ประกอบเครื่องจักรกลการเกษตร ครั้งแรก
100. บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด
น.42(1)-3/2544-ญอซ.
225/2562
เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ในนิคม เอเซีย
เคมีภัณฑ์ ครั้งแรก
จำแนกข้อมูลตาม จำนวนใบรับรอง จำนวนสถานประกอบการ
ตำบล 1 1
อำเภอ 1 1
จังหวัด 1 1

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา