ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้ตรวจประเมิน

# ชื่อ ความเชี่ยวชาญ หน่วยงาน
1
1 ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
0897993999
natworapol@yahoo.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
บริษัท แอ็บโซลูท เอ็น.เอ. จำกัด
2
2 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
029428844
rattanawan.m@ku.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
- เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
3 พงศ์ศักดิ์ โอชารส
025084484,0855553765
pongsako@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท พัฒนายั่งยืน จำกัด
4
4 ธนนนท์ นุชเนตร
029428844
tananon.n21@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
5 ศุภโชค ตาปนานนท์
029428844
supachok.t@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
6 ณัฐพล ชัยยวรรณาการ
029428844
chaiyawannakarn@gmail.com
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
7 หาญพล พึ่งรัศมี
025643001,0870503666
pharnpon@engr.tu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
8 มนต์ชัย จิตติปัญญากุล
0802867771
boy_monchai@hotmail.com
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ECEE)
9
9 เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
053944146 ต่อ 962,0899446998
sate@eng.cmu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
10 ณัฐนี วรยศ
053944144 ต่อ 977
natanee@dome.eng.cmu.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
11 ไพศาล กิตติศุภกร
0922540591
Paisan.K@Chula.ac.th 
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
12 กิติกร จามรดุสิต
089-772-9891
kitikorn.cha@mahidol.ac.th
- เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
- เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพของเรา