เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรอง Eco Factory รอบวันที่ 3 ธันวาคม 2562

20 มกราคม 2563

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ครั้งที่ 10-4/2562 วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมผ่านการรับรองฯ รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง 
สามารถดูผลการรับรองรายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมได้ที่นี่ 

https://drive.google.com/open?id=12G1HwYb4HPTtpYGIaQcrHw8z8oY8q758

Scroll to Top