เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ตามแนวทางข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

22 พฤศจิกายน 2561

             สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ส.อ.ท. ร่วมมือกับ Vgreen ม.เกษตร พัฒนาผู้ตรวจประเมิน Eco Factory ตามแนวทางข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 


           เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ให้มีความรู้ความเข้าใจตามข้อกำหนดฉบับปรับปรุงใหม่      ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (VGREEN) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นางสาววรณัฐ การิกาญจน์ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน Eco Factory ให้กับผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และที่ปรึกษาอิสะ เข้าร่วมอบรม 46 คน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ 

Scroll to Top