เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

อบรมผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

27 กรกฎาคม 2562

การอบรมหลักสูตร 
ผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
ตามแนวทางข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องมณฑาทิพย์ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

            ในปี พ.ศ. 2557 สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้พัฒนามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งเป็นมาตรฐานแสดงว่าโรงงานที่ได้รับรองนั้นประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมสังคมและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ได้ดำเนินการให้การรับรองตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยรับรองร่วม ซึ่งขณะนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง ทั้งหมด 166 แห่ง และในปี 2561 ได้พัฒนาและประกาศใช้ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคู่มือผู้ใช้และคู่มือผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เพื่อให้มีความชัดเจน สามารถทำความเข้าใจและตีความได้ง่ายในเชิงปฏิบัติ อันเป็นการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ในวงกว้าง
            ในทุกประเภทและทุกขนาดอุตสาหกรรม และเพื่อป็นการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ตามแนวทางข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ขึ้น โดยท่านใดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรจะมีสิทธิได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามที่หน่วยรับรองกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
  (Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมพร้อม ทบทวน และปรับปรุงการวิธีการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานต่อไป
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและรับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินรายใหม่

การฝึกอบรม

 1. การบรรยายและซักถามปัญหา
 2. การฝึกอบรม จำนวน 1 วัน

 

วิทยากร

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN)
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเนื้อหาหลักสูตรการอบรม

เป็นที่ปรึกษา หรือบริษัท/หน่วยงานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐนิเวศและผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาหลักสูตรการอบรมดังนี้

 1. ข้อกำหนดมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
 2. แนวทางและวิธีการการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
 3. คุณสมบัติผู้ตรวจประเมินและระบบการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน

คุณสมบัติผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน Eco Factory

1.    มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

2.    มีความเชี่ยวชาญด้านสังคม

3.    มีความเชี่ยวชาญด้านเชิงเศรษฐนิเวศ

ผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเป็นตามเงื่อนไขที่หน่วยรับรองกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ เงื่อนไขคุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน

การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาทต่อท่าน

 1. เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
 2. ส.อ.ท. เป็นหน่วยงานไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีการคืนเงินไม่ว่า
  กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. ชำระค่าลงทะเบียนเมื่อท่านได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสมัครอบรม

 

รับสมัครรุ่นละ 40 คน โดยกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งไปยัง สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ 2 ช่องทาง

1.    ส่ง E-mail : ecofactory.fti@gmail.com

2.    ส่งโทรสารหมายเลข 0 2345 1266-7

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • คุณนิตยา จิตรดำรง เบอร์โทร 0 2345 1263 อีเมล์ nittayaj@off.fti.or.th
 • คุณชัชฎา แก้วเรือง เบอร์โทร 0 2345 1156 อีเมล์ chatchadak@off.fti.or.th

 

รายละเอียดการอบรม และดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครได้ที่
http://www.mediafire.com/folder/7cvkig2de1md1/อบรม_Auditor_Eco_Factory_21_พ.ย._61

 

Scroll to Top