เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

พิธีมอบโล่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ปี 2561

10 ตุลาคม 2561

             สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 : Toward the Smart Eco-city and Sustainable Urbanization ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2561 ภายในงานมีการจัดพิธีมอบโล่รับรอง Eco Factory ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรอง จำนวน 62 บริษัท

 

            ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) แล้วทั้งหมดจำนวน 164 บริษัท ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จะได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยอัตโนมัติ

 

 

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่...

ดาวน์โหลด รูปถ่ายการรับโล่รับรอง Eco Factory version 1

http://www.mediafire.com/file/f1gusnjv4xzoqef/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587_Eco_Factory_2018_-V1.rar/file

ดาวน์โหลด รูปถ่ายการรับโล่รับรอง Eco Factory version 2

http://www.mediafire.com/file/ofmga3nba68ftis/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587_Eco_Factory_2018_-V2.rar/file

Scroll to Top