เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

พิธีมอบโล่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ปี 2560

27 สิงหาคม 2561

            สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 : ECO Innovation Forum 2017 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ภายในงานมีการจัดพิธีมอบโล่รับรอง Eco Factory ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรอง จำนวน 34 บริษัท

 

            ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) แล้วทั้งหมดจำนวน 104 บริษัท ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จะได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยอัตโนมัติ

Scroll to Top