เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

พิธีมอบโล่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ปี 2559

27 สิงหาคม 2561

มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 31 บริษัท ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบโล่รับรอง ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

Scroll to Top