เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
059/2559  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โรงงานผลิตสารโพรพิลีน  น.42(1)-1/2550-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 19 ซอยจี-12 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
060/2559  บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน  น.42(1)-4/2535-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ถนนไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
061/2559  บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  น.41(1)-4/2549-นสค.  สื่อสิ่งพิมพ์  เลขที่ 30/88 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 7400  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
062/2559  บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด  น.41(1)-1/2548-นพบ.  สื่อสิ่งพิมพ์  เลขที่ 30/88 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 7400  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
063/2559  บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด  น.42(1)-7/2538-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 4/1 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
064/2559  บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด  น.42(1)-12/2536-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 6 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
065/2559  บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด  น.42(1)-3/2540-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 4 ถนนไอ-สี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
066/2559  บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด โรงงานผลิตสารเคมีโพลีออลคอมพาวนด์  ข 3-42(1)-1/37 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
067/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ เบนซีน โทลูอีน ไซลีน  ข 3-42(1)-4/41 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
068/2559  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตโพลีสไตรีน  ข 3-53(5)-2/41 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000  21 ก.ย. 2559  20 ก.ย. 2562 
069/2560  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  น.88-1/2548-ญหอ.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 24 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  1 มี.ค. 2560  29 ก.พ. 2563 
070/2560  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  3-88(2)-66-53 รย.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 92/9 ถนนทางหลวงระยอง-สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   1 มี.ค. 2560  29 ก.พ. 2563 
 
Back
 
1
  
2
  
3
  
4
  
5
    
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
...
 
Next
Scroll to Top