เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
023/2558  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  น.60-2/2537-ญผด.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 15 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150   21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
024/2558  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 2  โรงโอเลฟินส์ 1  น.42(1)-27/2535-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 14 ถนนไอ-หนึ่ง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
025/2558  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 โรงโอเลฟินส์ 2   น.42(1)-10/2536-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9 ถนนไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
026/2558  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน   น.49-1/2536-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
027/2558  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11 โรงโอเลฟินส์ 3   น.42(1)-2/2549-ญผด.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ถนนผาแดง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
028/2558  บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด   น.42(1)-2/2548-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
029/2558  บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด   น.42(1)-2/2551-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
030/2558  บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด  น.42(2)-3/2541-ญทร.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 18 ถนนไอ-แปด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150   21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
031/2558  บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด  น.42(2)-4/2552-ญทร.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 9 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
032/2558  บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด  น.42(1)-2/2547-ญอซ.   ปิโตรเคมี  เลขที่ 4 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130   21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
033/2558  บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)  น.44-1/2533-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 6 ถนนไอ-2 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
034/2558  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงกลั่นน้ำมัน  ข 3-42(1)-3/41 รย  ปิโตรเคมี  เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000   21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
 
Back
 
1
  
2
    
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
...
 
Next
Scroll to Top