เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่การรับรอง รายนามบริษัท เลขทะเบียนโรงงาน ประเภทอุตสาหกรรม ที่อยู่ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นอายุการรับรอง
011/2558  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 4 โรงอะโรเมติกส์ 1  น.42(1)-14/2537-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 4 ถนนไอสอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
012/2558  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 5 โรงอะโรเมติกส์ 2  น.42(1)-4/2549-ญอล.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 98/9 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
013/2558  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12 โรงโพลีเอททิลีน  น.42(1)-6/2537-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ถนน ไอสิบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150   17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
014/2558  บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด   น. 42(1) -1/2550-นอล.   ปิโตรเคมี  เลขที่ 88/3 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
015/2558  บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด   น.42(1)-6/2541-ญหอ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ซอยจี-2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
016/2558  บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด   น.42(1)-6/2551-ญอซ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
017/2558  บริษัท สยามโพลิเอททีลีน จำกัด   น.42(1)-11/2541-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8/1 ถนนไอสี่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
018/2558  บริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   น.42(1)-9/2549-ญอซ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130  17 ส.ค. 2558  16 ส.ค. 2561 
019/2558  บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)  น.88-1/2538-ญนพ.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 5,3 ถนน ไอ-4 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
020/2558  บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)  น.42(1)-2/2538-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 3 ถนนไอเจ็ด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
021/2558  บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  น.42(1)-19/2535-ญนพ.  ปิโตรเคมี  เลขที่ 8 ถนนไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
022/2558  บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  น.88-2/2544-ญทร.  ผลิตไฟฟ้า  เลขที่ 9 ถนนไอแปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150  21 ก.ย. 2558  20 ก.ย. 2561 
 
Back
 
1
    
3
  
4
  
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
10
  
11
  
...
 
Next
Scroll to Top