เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อที่ปรึกษา

  ลำดับที่ 1

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
  2. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  3. เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
  หน่วยงาน บริษัท แอ็บโซลูท เอ็น.เอ. จำกัด
  ที่อยู่ 100/305 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  โทรศัพท์ 089-799-3999
  อีเมล์ natworapol@yahoo.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 2

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
  2. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  3. เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
  หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ ตู้ ปณ. 1057 ปณ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 0-2942-8844
  อีเมล์ rattanawan.m@ku.th
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 3

  รายละเอียด

  ชื่อ

  นายพงศ์ศักดิ์ โอชารส
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
  2. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน บริษัท พัฒนายั่งยืน จำกัด
  ที่อยู่ 402/72 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 02 508 4484 , 085 555 3765
  อีเมล์ pongsako@gmail.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 4

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
  2. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  3. เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
  หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ที่อยู่ ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารมหิตลาธิเบศร ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  โทรศัพท์ 061-9516639
  อีเมล์ Kowit.su@buu.ac.th
  วันที่ขึ้นทะเบียน 1-07-62

  ลำดับที่ 5

  รายละเอียด

  ชื่อ

  นายธนนนท์ นุชเนตร
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ ตู้ ปณ. 1057 ปณ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 0-2942-8844
  อีเมล์ tananon.n21@gmail.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 6

  รายละเอียด

  ชื่อ

  นายศุภโชค ตาปนานนท์
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ ตู้ ปณ. 1057 ปณ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 0-2942-8844
  อีเมล์ supachok.t@gmail.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 7

  รายละเอียด

  ชื่อ

  นายณัฐพล ชัยยวรรณาการ
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ ตู้ ปณ. 1057 ปณ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 0-2942-8844
  อีเมล์ chaiyawannakarn@gmail.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 8

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ที่อยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  โทรศัพท์ 02-564-3001, 087-050-3666
  อีเมล์ pharnpon@engr.tu.ac.th
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 9

  รายละเอียด

  ชื่อ

  นายมนต์ชัย จิตติปัญญากุล
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ECEE)
  ที่อยู่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เลขที่ 111 หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์ 080-286-7771
  อีเมล์ boy_monchai@hotmail.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 10

  รายละเอียด

  ชื่อ

  รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ที่อยู่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  โทรศัพท์ 053-944-146 ต่อ 962, 089-944-6998
  อีเมล์ sate@eng.cmu.ac.th
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 11

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ดร.ณัฐนี วรยศ
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ที่อยู่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ. สุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ 053-944-144 ต่อ 977
  อีเมล์ natanee@dome.eng.cmu.ac.th
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 12

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ศ.ดร.ไพศาล กิตติศุภกร
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
  2. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ที่อยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  โทรศัพท์ 092-2540591
  อีเมล์ Paisan.K@Chula.ac.th 
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

   
2
  
Next
Scroll to Top