เว็บหลัก www.iei. or.th
ECO Factory
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายชื่อที่ปรึกษา
รายชื่อผู้ตรวจประเมิน
ข่าวสาร

รายชื่อผู้ตรวจประเมิน

  ลำดับที่ 13

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่ 168/80 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ 02-458-8544, 081-558-8880
  อีเมล์ viganda@yahoo.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 14

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ดร.จีมา ศรลัมพ์
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่อยู่
  โทรศัพท์ 086-534-3618
  อีเมล์ cheema.c@ku.ac.th; cheema.c@gmail.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 15

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ดร.วศิน มหันนิรันดร์กุล
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  ที่อยู่ เครือข่ายบริการวิศวการ สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  โทรศัพท์ 081-668-6851
  อีเมล์ vasinmaha@yahoo.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 16

  รายละเอียด

  ชื่อ

  นายพิสุทธิ์ โตติยะ
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านเศรษฐนิเวศ
  หน่วยงาน บริษัท พัฒนายั่งยืน จำกัด
  ที่อยู่ 402/72 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 02 508 4484 , 0826515399
  อีเมล์ pisuttoti@gmail.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 17

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ดร.สุนทร คุณชัยมัง
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านสังคม CSR หรือ CSV
  หน่วยงาน บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  ที่อยู่
  โทรศัพท์ 081-848-4495
  อีเมล์ soontorn@imageplus.co.th
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 18

  รายละเอียด

  ชื่อ

  นางสาวมาลินี สุขสุอรรถ
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน ที่ปรึกษาอิสระ
  ที่อยู่
  โทรศัพท์ 080-9437316
  อีเมล์ malineesuk@gmail.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 19

  รายละเอียด

  ชื่อ

  นายนฤเทพ เล็กศิวิไล
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน ผู้ช่วยนักวิจัย บัณฑิตวิทยลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ที่อยู่ 12/48 หมู่บ้านวิชั่นวิลล์ 4 ถนนสามัคคี 34 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  โทรศัพท์ 089-129-6556
  อีเมล์ LNARUETEP@gmail.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 20

  รายละเอียด

  ชื่อ

  บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) (นิติบุคคล)
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  2. ด้านเศรษฐนิเวศ
  3. ด้านสังคม CSR หรือ CSV
  หน่วยงาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) (นิติบุคคล)
  ที่อยู่ อาคารบางกอกทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 2170 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 1031
  โทรศัพท์ 02 670 4878
  อีเมล์ ratthaporn.malayaphan@th.bureauveritas.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 21

  รายละเอียด

  ชื่อ

  บริษัท ไอเอสเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด (นิติบุคคล)
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  หน่วยงาน บริษัท ไอเอสเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด (นิติบุคคล)
  ที่อยู่ 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ 0-2678-1813 ต่อ 1457
  อีเมล์ pratarnporn.wongsrikeao@sgs.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 22

  รายละเอียด

  ชื่อ

  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (นิติบุคคล)
  ความเชี่ยวชาญ
  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
  2. ด้านเศรษฐนิเวศ
  3. ด้านสังคม CSR หรือ CSV
  หน่วยงาน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (นิติบุคคล)
  ที่อยู่ 100 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ 02-678-1813 / 0854837422
  อีเมล์ Nattarin.thunsiri@sgs.com, THclimatechange@sgs.com
  วันที่ขึ้นทะเบียน 24-02-2558

  ลำดับที่ 23

  รายละเอียด

  ชื่อ

  ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์
  ความเชี่ยวชาญ
  1. เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศ
  2. เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
  3. เชี่ยวชาญด้านสังคม CSR หรือ CSV
  หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ที่อยู่ ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารมหิตลาธิเบศร ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  โทรศัพท์ 061-9516639
  อีเมล์ Kowit.su@buu.ac.th
  วันที่ขึ้นทะเบียน 8 ก.ค. 62

 
Back
 
1
   
Scroll to Top